Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RODO

Szanowni Państwo!
Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Głusko informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko z siedzibą, w Głusku (kod pocztowy:66-520 Dobiegniew), tel.: 570 300 79 adres e-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.
Dane osobowe są przechowywane:
a) przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
b) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
c) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).


Podanie danych osobowych jest:
a) dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b) dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;
c) obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.


Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.


Administrator

Inspektor Ochrony Danych - Karolina Kaczmarek
e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl
tel.: 91 432 87 12
Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Grzegorz Makowski
e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl
tel.: 692 471 113