Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gospodarka Łowiecka

Oferta Łowiecka

 

Oferta cenowa

 

na sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny

Nadleśnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2013/2014

 

1      Świadczenia pobytowe

              - posiłek w lesie                                                                                          22,-

  Nie wyszczególnione w niniejszej ofercie świadczenia ustala się każdorazowo indywidualnie.

 

2      Organizacja polowania

1. Organizacja polowania indywidualnego

Opłata wynosi od każdego myśliwego dziennie                                              207,-

i obejmuje:

- przygotowanie łowiska,

- zapewnienie 1 podprowadzającego dla każdego myśliwego

- preparację i ocenę trofeów

- transport tuszy zwierzyny

- przygotowanie dokumentacji

2. Transport myśliwego w łowisku

Ryczałt kosztów transportu w łowisku na polowaniach indywidualnych

Wynosi na 1 myśliwego dziennie:                                                                      182,-   

3. Organizacja polowania zbiorowego

Opłata od każdego myśliwego za każdy dzień polowania obejmuje:

-     zapewnienie niezbędnej ilości naganiaczy i psów myśliwskich,

-     transport podczas polowania,

-       pokot zwierzyny,

-       uroczysty wybór króla polowania,

-       wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów

-       przygotowanie łowiska

-       preparację trofeów

 i wynosi od myśliwego za dzień polowania:

 

Ø  polowanie na zwierzynę grubą:

 

grupa do 8 – 12 myśliwych

505,-

grupa 13 i więcej myśliwych

404,-

grupa do 8 myśliwych –

tzw. ciche pędzenia*

505,-

 

* ciche pędzenia (druczki): 2-3 naganiaczy bez psów, myśliwi stoją na przejściach zwierzyny, polowanie głównie na zwierzynę płową.

3      Opłata za pozyskane trofeum

Jelenie

Opłata za postrzelenie [2]

postrzelenie jelenia byka

1980,-

postrzelenie jelenia łani lub cielaka

212,-

Opłata za trofeum

Byki

trofeum o masie do 2kg (w tym byk-szpicak)

1216,-

trofeum o masie od 2,01 – 2,49 kg*

2211,-

trofeum o masie od 2,50 – 2,99 kg*

2948,-

trofeum o masie od 3,00 – 3,49 kg*

3223,-

trofeum o masie od 3,50 – 3,99 kg*

3563,-

trofeum o masie od 4,00 – 4,49 kg*

3635,-

trofeum o masie od 4,50 – 4,99 kg*

4063,-

trofeum o masie od 5,00 – 5,99 kg*

4244,-

+ 11,- za każde 0,01kg powyżej 5kg

trofeum o masie od 6,00 – 6,99 kg*

5469,-

+ 15,- za każde 0,01kg powyżej 6kg

trofeum o masie od 7,00 – 7,99 kg*

7219,-

+ 36,- za każde 0,01kg powyżej 7kg

trofeum o masie powyżej 8,00 kg*

10939,-

+ 51,- za każde 0,01 kg powyżej 8,00kg

* Na polowaniu zbiorowym: za odstrzał naganny (2 rok życia - szpicaki pow. 30 cm. i powyżej tej formy, 3 rok życia - pow. regularnego ósmaka, 3-4 rok życia - byki koronne, II klasa wieku – byki koronne) cena wynosi do 5 kg. 4063,- pow. 5 kg. 10939,-

 

Opłata za trofeum jelenia byka pozyskanego podczas polowania zbiorowego wzrasta o 10%.

Łanie i cielęta

trofeum: grandle, rapcie

219,-

W terminie 1.X-15.I jeżeli grupa myśliwych na polowaniach indywidualnych na zwierzynę beztrofealną liczy min. 4 osoby cena za samice i młodzież zwierzyny płowej zmniejszana jest o 20%.

Daniele

Opłata za postrzelenie [3]

postrzelenie daniela byka

1311,-

postrzelenie daniela łani lub cielaka

157,-

Opłata za trofeum

Byki

trofeum o masie do 1,49kg ( w tym szpicak)*

1394,-

trofeum o masie od 1,50 – 2,49 kg*

1737,-

+ 12-za każde 0,01 kg powyżej 1,50 kg

trofeum o masie od 2,50 – 2,99 kg*

2855,-

+ 13,-za każde 0,01 kg powyżej 2,50 kg

trofeum o masie powyżej 3,00 kg*

3431,-

+ 46,- za każde 0,01 kg powyżej 3,00 kg

 

Łanie i cielęta

trofeum: grandle, rapcie

170,-

W terminie 1.X-15.I jeżeli grupa myśliwych na polowaniach indywidualnych na zwierzynę beztrofealną liczy min. 4 osoby cena za samice i młodzież zwierzyny płowej zmniejszana jest o 20%.

 

             Sarny

Opłata za postrzelenie

postrzelenie sarny – kozła

707,-

postrzelenie sarny kozy lub koźlęcia

101,-

 

Opłata za trofeum

Kozły. 

trofeum o masie do 149g(w tym guzikarz i  szpicak)

169,-

trofeum o masie od 150 – 199 g

395,-

trofeum o masie od 200 – 299 g

675,-

+ 3,- za każdy gram powyżej 200 g

trofeum o masie od 300 – 349 g

928,-

+ 16,- za każdy gram powyżej 300 g

trofeum o masie od 350 – 399 g

1877,-

+ 28,- za każdy gram powyżej 350 g

trofeum o masie od 400 – 499 g*

3298,-

+ 30,- za każdy gram powyżej 400 g

trofeum o masie powyżej 500 g*

6772,-

+ 21,-za każdy gram powyżej 500 g

trofeum kozła perukarza o wadze powyżej 550 g*

8773,-

 

Kozy, koźlęta

racice

110,-

W terminie 1.X-15.I jeżeli grupa myśliwych na polowaniach indywidualnych na zwierzynę beztrofealną liczy min. 4 osoby cena za samice i młodzież zwierzyny płowej zmniejszana jest o 20%.

             Dziki

Opłata za postrzelenie: 

postrzelenie dzika

268,-

 

Opłata za trofeum

 

Trofeum (szable) o długości do 13,99 cm:

osobników o wadze do 29,99 kg

257,-

osobników o wadze od 30,00 – 49,99 kg

511,-

osobników o wadze od 50,00 – 79,99 kg

967,-

osobników o wadze powyżej 80 kg

1422,-

 

Trofeum (szable), niezależnie od wagi tuszy:

o długości od 14,00 –15,99 cm

1777,-

o długości od 16,00 – 20,00 cm-

1897,-

+ 52,-za każdy 0,1 cm powyżej 16,00 cm

o długości powyżej 20 cm

3828,-

+ 24,-za każdy 0,1 cm powyżej 20,00 cm

 

Odstrzał loch[7]:

 

Za odstrzał loch pow. 70 kg stosuje się dopłatę w wysokości 20% w okresie od 1.X do 15.I.

 

1.IV-31.VIII i 16.I-31.III 50% zniżki na dziki do wagi 49,99kg oraz 20% zniżki na dziki powyżej 50kg– dla myśliwych na polowaniach indywidualnych na dziki i sarny rogacze. Jeżeli grupa liczy min. 4 myśliwych w okresie jesienno zimowym na polowaniach indywidualnych na dziki i samice oraz młodzież  zwierzyny płowej to zniżka obowiązuje od 1.X-15.I.

 

W okresie od 01.IV do 31.VIII opłata za trofeum dzików zostaje obniżona z uwagi na ochronę upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez ten gatunek jak niżej:

          - dziki o wadze do 49.99 kg o 40 %.

 

Podobnie w okresie od 16.I  do 29.II  opłata za trofeum dzików o wadze do 49.99 kg zostaje obniżona o 25%.

 

             Zwierzyna drobna

 

Opłata za trofeum:

trofeum z lisa (czaszka)

0,-

trofeum z szopa pracza (czaszka)

0,-

norka amerykańska (czaszka)

0,-

trofeum z jenota (czaszka)

0,-

trofeum z borsuka (czaszka)

60,-

trofeum z kuny (czaszka)

24,-

trofeum z tchórza (czaszka)

24,-

trofeum z zająca (skóra)

66,-

trofeum z dzikiego królika (skóra)

32,-

trofeum z dzikiej gęsi (pióra)

70,-

trofeum z dzikiej kaczki (pióra)

37,-

trofeum ze słonki (pióra)

22,-

           

4      Zakup tuszy lub skóry

 

skóra z dzika, jelenia, daniela w stanie surowym za 1 kg

35,-

skóra wysuszona za 1 kg

65,-

dzika gęś(tusza) za 1 szt.

39,-

dzika kaczka(tusza) – za 1 sztukę

11,-

skóra z lisa, borsuka, kuny, jenota, norki amerykańskiej, tchórz, piżmak

39,-

skóra na medalion – za kg

87,-

 

5      Świadczenia towarzyszące   

1.Myśliwy może przywieźć psy na polowanie, które winny być zgłoszone przy zamówieniu polowania.

           

     2.Obsługa fotoreporterska (sesja zdjęciowa + realizacja reportażu filmowego)       611,-

6      Warunki współpracy

 

1. Myśliwi, wykonujący polowania w OHZ Nadleśnictwa Głusko są zobowiązani do znajomości i przestrzegania polskiego prawa łowieckiego. W przypadku jego naruszenia są zobowiązani do dokonania odpowiednich opłat określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz.U.2005.116.981). Zwierzyna bezprawnie pozyskana zostanie wyszczególniona w protokołach z polowań oraz w notach księgowych obciążających firmę ………. do zapłaty z tego tytułu.

 

2.Opłata za postrzelenie zwierzyny będzie naliczane wyłącznie w przypadku
nie odnalezienia postrzałka. Prowadzący polowanie pędzone lub podprowadzający
na polowaniu indywidualnym zobowiązany jest przedstawić myśliwemu bezsporne dowody zranienia w postaci farby lub ścinki. W przypadku odnalezienia postrzelonej sztuki, liczona będzie wyłącznie opłata za odstrzał wg wartości trofeum zawartej
w cenniku. Na wyraźne życzenie myśliwego poszukiwanie zwierzyny postrzelonej,
w celu odzyskania trofeum, może być kontynuowane po jego wyjeździe, o ile
do protokołu z polowania myśliwy wniesie zobowiązanie uregulowania należności
za odstrzał wg stawek określonych cennikiem pomniejszonym o dokonaną opłatę
za postrzelenie zwierzyny.

 

3.Dla klientów zagranicznych nie będą organizowane polowania, bez zgody Sprzedawcy, w następujących terminach:

            - w okresie Świąt Wielkanocnych,

            - od 30 października do 02 listopada,

            - 11 listopada

            - od 23 grudnia do 2 stycznia.

 

4. Rezygnacja klienta lub grupy klientów Kupującego z zamówionego polowania
w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem planowanego polowania , Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę:

            - za każdego myśliwego – za 2 dni pobytu i 2 dni organizacji polowania indywidualnego lub zbiorowego,

            - za każdą osobę towarzyszącą – za 2 dni pobytu.

     Przypadku opóźnienia przyjazdu lub skrócenia zamówionego polowania, Kupujący Zapłaci Sprzedawcy należność:

- za każdego myśliwego – za maksymalnie 2 dni organizacji zamówionego polowania indywidualnego lub zbiorowego,

 

5.Rezygnacja myśliwego z wyjścia do łowiska nie powoduje zmniejszenia zapłaty za zamówione dni polowania z wyłączeniem opłaty za transport w łowisku.

 

                                                                                                                     

p.o. NADLEŚNICZY

          mgr inż. Piotr Górecki                [1] Opłata za trofeum zawiera koszty przygotowania trofeum do preparowania, koszty preparacji i przechowania oraz koszty wydania certyfikatu o miejscu pozyskania trofeum, jego wadze i wstępnej wycenie według CIC. Certyfikat wydawany jest zgodnie z zapisami Decyzji nr. 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2.XII.2011r.

 

²Przy postrzeleniu zwierzyny stosuje się podatek VAT w wysokości jak przy organizacji polowania.

Przy postrzeleniu zwierzyny stosuje się podatek VAT w wysokości jak przy organizacji polowania.

            Przy postrzeleniu zwierzyny stosuje się podatek VAT w wysokości jak przy organizacji polowania.

            Podane wagi są wagami netto tzn. waga całkowita trofeum minus 90 gram.

            Przy postrzeleniu zwierzyny stosuje się podatek VAT w wysokości jak przy organizacji polowania.

            Samica dzika w wieku 3 lat i starsza.